Tiêu điểm

Quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

https://youtu.be/M6sJLYPkaIs

Các bước thẩm định một đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ tuân theo quy trình chung như sau:

  1. Thứ nhất là giai đoạn thẩm định hình thức. Ở giai đoạn này, nghĩa là sau khi các bạn nộp đơn, Cục SHTT sẽ tiến hành thẩm định để kiểm tra đơn đăng ký nhãn hiệu đã tuân thủ các yêu cầu về mặt hành chính hoặc hình thức đơn hay chưa. Ví dụ như đã nộp lệ phí chưa, đơn có được làm chính xác các nội dung theo mẫu hay không, hoặc đã đầy đủ các tài liệu hay chưa. Theo quy định thì việc thẩm định này kéo dài 01 tháng. Nếu đơn của bạn đáp ứng các yêu cầu hành chính và hình thức như nêu trên, thì Cục SHTT sẽ có Quyết định chấp thuận đơn hợp lệ và đơn của bạn sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo. Ngược lại, Cục SHTT sẽ ra thông báo về việc đơn của bạn có thiếu sót và yêu cầu bạn có những sửa đổi phù hợp để đơn được chấp nhận.
  2. Giai đoạn thứ hai là công bố đơn. Đơn của bạn sẽ được công bố công khai trên công báo của Cục SHTT. Việc công bố được thực hiện trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.
  3. Giai đoạn thứ ba là thẩm định nội dung. Theo đó, Cục SHTT sẽ tiến hành kiểm tra việc đơn đăng ký có đáp ứng được các yêu cầu về nội dung hay không. Ví dụ như nhãn hiệu có thuộc đối tượng không được bảo hộ hay không, có xung đột với các nhãn hiệu đã được bảo hộ trước đó hay không. Đây là giai đoạn quyết định việc bảo hộ cho nhãn hiệu của bạn. Theo quy định, việc thẩm định nội dung diễn ra không quá 9 tháng, kể từ ngày đơn được công bố. Sau khi kết thúc giai đoạn thẩm định nêu trên và có kết luận rằng không có cơ sở để từ chối, thì nhãn hiệu sẽ có quyết định cấp văn bằng và các bạn cần nộp phí để được cấp văn bằng bảo hộ. Văn bằng bảo hộ sẽ có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn nhiều lần. Vì vậy, các bạn cần lưu ý về ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực để tiến hành gia hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *