điều trị bệnh giảm thần kinh vắng ý thức cần trong bao lâu